Historie

Do roku 1832 byla obec Studenec přiškolena ke Koněšínu. Se souhlasem hraběte Haukwitze byla v tomto roce dokončena škola se zvoničkou na návsi. Zvonička zde funguje dodnes, ve zbytku budovy je Katolický dům a část je soukromá. Prvním učitelem byl jak uvádí dostupné prameny Josef Rybička. Původně exkurední škola ( patřila správou pod jinou školu) byla v roce 1884 přeměněna v samostatnou. Škola byla jednotřídní a vyučovalo se zde do roku 1885.

Již v roce 1882 byla poprvé uznána potřeba nové školní budovy, ale koncem stejného roku při nových volbách z tohoto úmyslu sešlo. Problém kapacity školy byl tedy provizorně vyřešen v roce 1883 přístavbou dvou učíren.(Dnešní soukromý dům.)


Celkový stav školy charakterizuje text ze sborníku škol soudních okresů Náměšť a Třebíč.

„Nynější škola svému účelu naprosto nevyhovuje. Umístěna jest uprostřed obce na močále mezi silnicí a potokem. Vlhkost proniká zdmi celé budovy. Ventilace jsou nedostatečné, záchody na spadnutí, neúplné a umístěny jsou na dřevěné otevřené pavlači. Schody v budově jsou dřevěné a rozviklané. Velká frekvence povozová působí hluk v učírnách a otřásá stavením. Před bytem správce školy jest nakloněná zvonička, jíž vede vchod do bytu. Krytina obytné budovy promoká.“

Tolik zápis z uvedené publikace.

Tento neutěšený stav budovy nutil zástupce obce se tímto citlivým problémem občas zabývat. Zápisy ze starých kronik svědčí o tom, že tato jednání byla nelehká a někdy i bouřlivá. Časté stížnosti správců školy svědčí o špatných pracovních podmínkách dětí i učitelů. Existuje několik protokolů, zápisů a dopisů, které tento problém přehledně mapují.

Další náznak možnosti výstavby nové školy byl v roce 1913. Plány vypracoval pan stavitel Kašpar z Mohelna. Byly schváleny, ke stavbě však nedošlo. Za války věc utichla.

V roce 1925 se místní školní rada a zastupitelé obce k výstavbě nové školní budovy opět vrátili a po dalších úpravách projektu bylo v květnu roku 1932 o stavbě rozhodnuto.

Dne 16. května 1932 byla na společné schůzi obecního zastupitelstva, finanční komise, místní školní rady a zástupců přiškoleného Okarce zadána novostavba trojtřídní obecné školy staviteli Františku Kučerovi z Velkého Meziříčí za paušální obnos 375.000,- Kč a 10.000,- Kč jako příplatek na zřízení dvou světnic pro svobodného učitele.

S kopáním základů bylo započato 18.května 1932 a tak po mnohaletých nepříjemných jednáních byla stavba konečně zahájena. Po vánočních prázdninách bylo dne 3.ledna 1933 zahájeno vyučování ve všech třech třídách nové školy.

Vedle místní sokolovny z roku 1931 zde vznikla další významná dominanta obce.


I když se ve škole již vyučovalo od ledna roku 1933, slavnostní otevření školní budovy proběhlo až v neděli 5. listopadu 1933 ve 13.30 hod.. Slavnost byla četně navštívena domácími i přespolními hosty a po oficiálním programu následovala lidová veselice v hostinci pana Emila Mejzlíka.

Původní školní budova měla tedy tři učebny, byt správce školy, dílny a byt pro svobodného učitele.

Takto fungovala škola až do roku 1945, kdy do budovy přibyla i mateřská škola, která byla pod správou školy až do 31. srpna 1946. Od 1. září 1946 pracovala mateřská škola samostatně.

V letech 1945/46 byly v budově umístěny pobočky měšťanské školy ve Vladislavi.

Učilo se skutečně všude, dokonce i v objektech bývalé staré školy. Ve školní budově byla v prvních poválečných letech i „Lidová škola zemědělská“ a „Nižší lidová osvětová škola“.

Čas pomalu plynul. Škola prodělávala různé významné i nevýznamné úpravy, ale ráz a charakter původní školní budovy z roku 1933 zůstal zachován až do dnešních dnů.

Jsme partnerem projektu Individualizace a evaluace - cesta ke klíčovým kompetencím
Jsme partnerem projektu Individualizace a evaluace - cesta ke klíčovým kompetencím

Základní škola a mateřská škola, Studenec, okres Třebíč realizuje od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 projekt zjednodušeného vykazování - Šablon.